Voorwaarden

Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden, een kopie van de betalingsvoorwaarden van uwnota.nl, kopie klachtenregeling NVVP wordt verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten / overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Betaling

a. Alle diensten en leveringen worden via infomedics aan de zorgverzekeraar gefactureerd. Patiënten ontvangen een restfactuur indien de behandeling of een gedeelte ervan niet vergoed wordt door de verzekeraar.

b. Reclamaties kunnen worden gericht aan infomedics.nl.

c. Verzoeken om facturen aan te passen worden in principe niet gehonoreerd.

d. De patiënt dient te betalen binnen de door infomedics gestelde betalingstermijnen. Indien u in gebreke blijft wordt het recht behouden om incassomaatregelen te nemen. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt.

3. Annulering

a. Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht.

b. Door patiënten geplaatste bestellingen (zolen / ortheses etc.) kunnen binnen 24 uur na de bestelling kosteloos geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.

4. Restitutie

a. De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn / haar beste kunnen, waarbij een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting geldt. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een therapievorm, er kan daarom geen garantie gegeven worden over het effect van deze therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelende podotherapeut.

b. In het geval van nieuwe patiënten vallen de controle afspraken en aanpassingen van zolen / orthesen binnen 2 maanden na het eerste onderzoek binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.

c. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

5. Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of over de podotherapeut zelf. Blijf dan niet met dit geviel rondlopen, maar maak melding van uw klacht. Dat is van belang voor uzelf én voor andere cliënten. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van de podotherapeutische zorg blijft gewaarborgd. Bespreek uw klacht allereerst met uw behandelend podotherapeut. Aansluitend kan ook onze interne klachtenfunctionaris, Astrid Bouwmeester, u hierbij verder van dienst zijn. Mochten wij samen niet tot een passende oplossing komen kan in voorkomende gevallen klachten verder behandeld worden door het hiervoor opgesteld “Klachtenloket Paramedici”. Gebruik hiervoor bij voorkeur het online klachtenformulier op de website www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp.

Deel dit

Voeten

Je loopt ermee, je staat erop, ze zorgen voor je evenwicht. Toch ziet bijna niemand ze staan: voeten. Pas als mensen voetklachten hebben, zijn ze zich bewust van het feit, dat deze ‘onderdanen’ een belangrijke functie vervullen in het dagelijks leven.

Lees meer over vergoedingen
Voorwaarden
Voorwaarden